ROHU 68 turisztikai csomagok

VALEA CRIȘULUI REPEDE

 Condiţii de sol.

 Scufundarea bazinului transilvan – anterior bazinului panonic, a luat sfârşit încă din terţiar. Din această cauză suprafaţa teritoriului este transformată în zonă de dealuri, de către rîurile care curg spre câmpia panonică. Aşa a luat naştere şi bazinul Vad – Borod, care de fapt este regiunea de dealuri dintre Munţii Plopiş şi Munţii Pădurea Craiului. Din punct de vedere morfologic factorul natural determinant este râul Crişul Repede, acesta fiind şi axa principală a bazinului. Pantele dealurilor cu straturi de sol argilos, umed, asigură condiţii ideale pentru culturile de pomi fructiferi şi viţă de vie.

            Caracteristicile teritoriale geologice din zona Urvind, sunt determinate de trei unităţi geologice aflate în nord-vestul Munţilor Apuseni: Munţii Plopiş, deshiderea estică a bazinului panonian şi bazinul Borod.

În zonele din sudul şi sud-vestul Munţilor Plopiş, unde este aşezată localitatea Urvind, peste şisturile cristaline s-au depus direct conglomerate permiene şi formaţiuni din gresie. Peste acestea s-au depus conglomerate din triasicul inferior, ardezie, calcare din era mezo-triasică, roci dolomitice, conglomerate din jurasic, după care urmează conglomerate din cretacicul superior (seronian) şi rocile de gresie. Deasupra formaţiunilor din nivelul sarmaţian, s-au aşezat pe marnele argiloase, nisipoase, prin depunere continuă, argilele nisipoase şi straturile de nisip ale nivelului panonian. La nord de Urvind, la marginea satului, în formaţiunile panoniene sunt destul de frecvente fosilele.   De-a lungul Crişului Repede peste formaţiunile panoniene s-au depus straturile pietroase din pleistocen, iar deasupra lor pietrişuri şi nisipuri din holocen. Grosimea acestori straturi pe terasa inferioară a Crişului Repede atinge 5 – 10 m.   Suprafaţa compusă din coame cu pante line ale Munţilor Plopiş, denotă un proces lung de depunere. Sedimentele din neocen şi cuaternar formează acumulări de suprafaţă de mică înălţime, pe care Crişul Repede colectează apele pârâurilor izvorite din Munţii Pădurea Craiului şi Plopiş, mejoritatea acestora avînd orientarea Nord-sud.

Clima

Bazinul Vad- Borod se află în zona de climat temperat continentală, cu o influenţă moderată de climat oceanic şi mediteranean. Deoarece bazinul se lărgeste spre vest, de-a lungul anului sunt frecvente afluxurile maselor de aer oceanic şi trecerile fronturilor atmosferice. Ciocnirile diverselor fronturi atmosferice provoacă modificări bruşte şi însemnate din punct de vedere a regimului pluvial şi a temperaturii. În zonele de ciocnire a fronturilor se accentuează fenomenele atmosferice: rafale puternice de vînt, furtuni, cantitîţi mari de precipitaţii. Precipitaţiile sunt mai însemnate datorită influenţei maselor de aer de origine oceanică, acest lucru fiind benefic pentru agricultură. Ploile din timpul iernii, precum şi temperaturile mai ridicate, dovedesc manifestările induse de încălzirea globală. Temperatura medie anuală este de 10 – 110C. Lunile cu cele mai scăzute temperaturi sunt ianuarie şi februarie, în această perioadă bazinul fiind inundat de curenţii de aer rece dinspre peninsula scandinavică. Astfel apar zilele reci şi uscate. Cele mai calde luni sunt iunie, iulie şi august, numărul zilelor caniculare în această perioadă poate fi de 20 – 30. Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 700 – 800 mm. Luna cea mai secetoasă este februarie, când precipitaţiile abia ating 30 mm.

Luna cu cele mai multe precipitaţii este luna iunie, când curenţii de aer de origine oceanică inundă teritoriul bazinului, aducând cantităţi însemnate de precipitaţii. Condiţii stabile de climă se pot realiza numai dacă în poziţionarea ciclonilor şi anticiclonilor se stabileşte un anumit grad de echilibru. Dacă în Europa centrală ia naştere un centru de presiune mai mare pentru o perioadă mai lungă, sau dacă zona de înaltă presiune se deplaseză de nord spre sud sau de la est spre vest, atunci iernile vor fi deosebit de reci, situaţie accentuată şi de stratul de zăpadă şi de vânturile reci. În măsura în care zona de presiune mai mare este situată în sudul Europei, iernile vor fi mai blânde şi cu precipitaţii mai abundente.

Dacă pe perioada verii anticiclonul din azore devine predominant în sud-vestul Europei, acesta întinzându-se de-a lungul Alpilor spre interiorul continentului, iar pe dorsala lui devine posibilă afluxul maselor de aer oceanic spre centrul de presiune scăzută din estul continentului, atunci vara va fi rece şi cu precipitaţii abundente. Din păcate în ultimii ani se poate observa că încălzirea globală îşi face simţită influenţa, producând fenomene meteorologice extreme. Consecinţele încălzirii globele sunt încă în mare parte necunoscute. Alternarea anilor extrem de uscaţi sau extrem de ploioşi influenţează negativ şi dezvoltarea agriculturii din bazinul Vad-Borod, unde această ramură este foarte importantă.

În ceea ce priveşte regimul vânturilor, putem observa că cele mai frecvente sunt vânturile din sud, care îşi fac simţită infuenţa în două perioade, odată din ianuarie până în martie, a doua oară din noiembrie pînă în decembrie. Sunt frecvente şi vânturile estice şi sud estice, ca rezultat al climei continentale, în special în perioada mai – octombrie. Conţinutul de umezeală este redus, vara transportă în special mase de aer cald, din această cauză deseori provoacă seceteă.

Din analiza condiţiilor climatice din zona Urvind, rezultă ca aici există un climat continental moderat, dar şi cu influenţă tranzitorie oceanică şi în mai mică măsură mediteraniană.

Reţeaua hidrografică

Cel mai important râu al bazinului Vad-Borod din punct de vedere hidrologic este Crişul Repede. Crişul îşi are izvorul proriu-zis la Izvorul Crişului, situat în estul bazinului Huedin, după ce se uneşte cu afluentul Drăgan, îşi face drum prin defileul Ciucea, iar după ce se uneşte pârâul Iad, trece prin defileul Vad. Pe teritoriul bazinului Vad panta se lui se micşorează, dar sedimentele dure precum şi rădăcinile foiaselor şi de brayilor micşorează efectele eroziunii. Crişul Repede este râul cel mai mare şi cu cel mai rapid curs din judeţul Bihor. Forţa lui distructivă se manifestă după trecerea prin defileul Vadul Crişului, prin tranportul unor cantităţi enorme de aluviuni până la Oradea, formând multe insule. Pentru a reduce forţa distructivă a  Crişului Repede, au foste realizate rezervorul şi centrala hidroelectrică de la Lugoş şi Tileagd; construcţii care au modificat parţial condiţiile de mediu din zona comunelor Lugoş – Tileagd. Suprafaţa totală a celor două rezervoare de apă este de 1041 ha. Au un rol foarte important, deoarece asigură alimentarea cu apă potabilă şi industrială a municipiului Oradea şi regularuzează debitul Crişului.

Primăvara, când se topeşte zăpada  nivelul Crişului este foarte intabil, deoarece topirea duce la creşterea nivelului râului în lunile martie -aprilie. Graţie bazinelor de acumulare din zona Urvind, forţa distructivă a Crişului este mult redusă, astfel pot fi preveniet inundaţiile mai mari. Nivelul cel mai scăzut este în lunile august-septembrie-octombrie, când atât umiditatea aerului, cât şi cantitatea de precipitaţii sunt mult reduse. Cea mai mare inundaţie din secolul XX a avut loc în aprilie 1957, când apa a inundat şi nivelul al doilea din terasa râului.

Flora

Răspândirea florei este determinată de condiţiile de sol şi climatice, de hidrografia teritoriului, de formele de suprafaţă, precum şi de activităţile umane. În zonele de şes formaţiunile naturale de plante sunt tot mai restrânse, în urma extinderii zonelor cultivate. De-a lungul Crişului Repede şi pe terasele sale pot fi întâlnite următoarele tipuri de plante: salcie (Salix triandra), arin (Alnus glutinosa), coada-calului (Equistum arvense), piciorul-cocoşului (Ranunculus repens), trifoi (Trifolium repens).

Vom întâlni desigur şi plantele de cultură; sunt foarte  răspândite cultzrile cerealiere, în special grâu, porumb şi orz. Cerealele pot fi cultivate în special în luncile inundabile, între Crişul Repede şi terase. Pe dealurile din nord, de-a lungul localităţilor Tinăud-Alesd-Lugaş-Urvind-Uileacu de Criş sunt livezi intinse, deoarece orientarea spre sud a pantelor dealurilor sunt condiţii foarte bune pentru pomicultură.

Bazinul este acoperit parţial de păduri mixte, în care sunt caracteristice următoarele soiuri de copaci: plop (Populus), carpen ( Carpinus betulus), plop alb ( Populus alba), alun (Coryllus avellana), fag (Fagus silvatica), stejar (Quercus robur) etc. Pe teritoriile pe care apa freatică este aproape de suprafaţă, se găseşte:  rogozul (Carex praecox), crinul de baltă (Butonus umbellatus), papura (Typfa latifolis), salcia albă (Salix alba).

Fauna

Odată cu restrângerea florei spontane şi cu defrişarea pădurilor, s-a modificat şi fauna. În cea ce priveşte rozătoarele, a scăzut semnificativ numărul iepurilor de câmp (lepus europeas), în primul rând din cauza îngrăşămintelor artificiale şi a diverselor chimicale utilzate în agricultură. Pe lângă agricultură la scăderea numărului de animale sălbatice a contribuit şi circulaţia intensă pe E60. Pe arături se poate observa creşterea populaţiei de popândăi (Citellus guttatus), şoareci de câmp şi şobolani. În pădurile de pe l’ngă aşezările rurale se mai găsesc mistreţi, mai rar căprioare (Capreolus capreolus) şi vulpi (Canis Vulpes).

Avifauna zonei este deosebit de bogată. Păsările se găsesc în păduri şi grădini, ce de exemplu coţofana (Pica pica), graurul (Sturnus vulgaris), vrabia (Passer domesticus), piţigoiul mare (Parus major), piţigoiul albastru (Parus caerulens), prihorul european (Erithracus rubecula), rândunică de hambar (Hirundo rustica), ciocănitoarea (Picus viridis), cucul (Cucculus canorus), turturica balkanică (Streptopelia dacaocto), fazanul (Phasianus phasianus).

            Dintre nevertebrate putem să menţionăm greierele de câmp (Gryllus campestris), libelula (Colopterix vrigo), ploşniţa de câmp (Dolicoris boccarum) şi cărăbuşul (Melolontha melolontha).

Komádi este  una din localităţile însemnate din  Sárrét, privit mai de aproape este parte din  Kis- Sárrét (se face simţită influenţa Crişului Repede). Ca localitatea cu cea cele mai întinse zone periferice din regiune, istoria şi viaţa de toate zilele au  depins şi depind şi în prezent de apele dătătoare de viaţă ale Crişului Repede, care în trecut au provocat atâtea pagube. Înainte de a fi efectuate marile lucrări de regularizare hidrologică din secolul XIX, peisajul  din  Sárrét era complet diferit de cel de azi. Apa şi  Sárrét au avut un rol determinant şi fundamental în viaţa localităţilor de aici, în modul de trai al oamenilor locului, în modificarea peisajului, precum şi asupra apariţiei formelor economice şi culturale specifice.

În ceea ce priveşte lucrarea pământului,  s-a caracterizat prin „arătura de câmp”, metodă prin care lucrările agricole astăzi dominante, erau restrânse pe mici suprafeţe (insule).  Câmpia era principala sursă de hrană. În lumea intinsă a mlaştinilor îşi duceau traiul de loc uşor pescari, oameni ai mlaştinilor, păsărari, apicultori.  Câmpia de multe ori oferea şi adăpost în faţa năvălitorilor, asigurând supravieţuirea şi începerea unei vieţi noi. Suburbiile  localităţii  Komádi păstrează şi astăzi fidel amintirea trecutului  Sárrét (ex. Iszap, Úsztató, Zsombékos, Kenézi-rét, Nagy ér-hát, Farkas-sziget, Csáfor nádas etc.

 1. Traseul turistic Komádi-Lugașu de Jos

      Punctul de pornire este Komádi. Localitatea este situată în partea estică a Ungariei, în apropierea României,în județul Hajdú Bihar. Sarkad , Biharkeresztes , Berettyóújfalu și Szeghalom sunt la aproximativ aceeași distanță de așezare (25-30 km). Râul este Crișul Repede, care curge est-vest de-a lungul părții de sud a orașului, de aproximativ 12 kilometri lungime. Coordonatele GPS sunt următoarele Latitudine 47.0013136, Longitudine 21.488646.

Punctul sfârșit este comuna Lugașu de Jos, este o comună în județul Bihor, Crișana, România, formată din satele Lugașu de Jos(reședința), Lugașu de Sus și Urvind. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudine 47.0639029999999967, Longitudine 22.341625156521772 .

 • Altitudinea punctului start este 89 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Lugașu de Jos 210m, altitudinea la final de traseu este 210 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 85,5 km, durata estimativă este 15 ore de mers pe jos sau 1 ora și 20 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întâlnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului Crișul Repede predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mare, necesită condiție fizică foarte bună.
 • Punct de interes: Lacul de acumulare din Lugașu de Jos.
 • Facilități recomandate: Express Auto Urvind
 • Acest traseu se adresează mai mult tinerilor, familiilor cu copii.
 • Tururi de ghid: info crisulrepede-sebeskoros.eu
 • Info siguranță turistică: risc mediu
Barajul din Lugașu de Jos
Barajul din Lugașu de Jos
 1. Traseul turistic Lugașu de Sus-Tileagd-Komádi

Punctul de pornire este Lugașu de Sus, un sat din comuna Lugașu de Jos, județul Bihor, Crișana, România.Coordonatele GPS sunt următoarele Latitudinea 47.078445, Longitudinea 22.356890585667102.

Punctul sfârșit este Komádi. Localitatea este situată în partea estică a Ungariei, în apropierea României, în județul Hajdú-Bihar. Sarkad, Biharkeresztes , Berettyóújfalu și Szeghalom sunt la aproximativ aceeași distanță de așezare (25-30 km).  Râul este Crișul Repede, care curge est-vest de-a lungul părții de sud a orașului, de aproximativ 12 kilometri lungime. Coordonatele GPS sunt următoarele Latitudine 47.0013136, Longitudine 21.488646. 

 • Altitudinea punctului start este 293 m., altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Lugașu de Sus 293 m., altitudinea la final de traseu este tot 89 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 84.3 km., durata estimativă este de 15 ore si 18 minute de mers pe jos sau 1 ora si 30 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mare, care nu necesita condiție fizica foarte bună.
 • Punct de interes: Biserica Reformată Komádi.
 • Facilități recomandate: Motel Restaurant Krinon Oșorhei
 • Acest traseu se adresează familiilor cu copii si persoanelor mai tinere.
 • Tururi de ghid: info crisulrepede-sebeskoros.eu
 • Info sigurantă turistică: risc mediu
Biserica Reformată din Komádi
Biserica Reformată din Komádi

3.Traseul turistic Komádi -Tileag-Lugașu de Jos

Punctul de pornire este Komádi. Coordonatele GPS sunt următoarele Latitudine 47.0013136, Longitudine 21.488646.

Punctul sfârșit este comuna Lugașu de Jos, este o comună în județul Bihor, Crișana, România, formată din satele Lugașu de Jos (reședința), Lugașu de Sus și Urvind. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudine 47.0639029999999967, Longitudine 22.341625156521772 .

 • Altitudinea punctului de start este 89 m, altitudinea cea mai inaltă a traseului este la Lugașu de Jos 210 m., altitudinea la final de traseu este 210 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 81.4 km., durata estimativă este 14 ore si 52 de minute de mers pe jos sau 1 ora si 27 minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, care necesită o condiție fizică si experienta in orientare bună.
 • Punct de interes: Biserica Reformată Tileagd, Biserica Ortodoxă Lugașu de Jos
 • Facilități recomandate: Express Auto Urvind
 • Acest traseu se adresează tinerilor, familiilor cu copii si persoanelor mai in varstă.
 • Tururi de ghid:.info crisulrepede-sebeskoros.eu
 • Info sigurantă turistică:.risc mediu
Biserica Reformată din Tileagd
Biserica Reformată din Tileagd

 

4. Traseul turistic Biharkeresztes-Urvind-Vadu Crișului

Punctul de pornire este Biharkeresztes un oraș în districtul Berettyóújfalu, județul HajdúBiharUngaria, având o populație de 4.058 de locuitori. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudine 47.1313432, Longitudine 21.7191678.

Punctul sfârșit este comuna Vadu Crișului situată în partea de nord-vest a României, în estul județului Bihor, la contactul munților Pădurea Craiului cu Depresiunea Vadului la o distanță de 50 km de Oradea și 100 km de ClujNapoca, pe drumul european E60. Este străbătută de râul Crișul Reped. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudine 46.987126, Longitudine 22.512640995426473.

 • Altitudinea punctului start este 97 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Vadu Crișului 313 m., altitudinea la final de traseu este tot 313 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 76 km, durata estimativă este 14 ore si 14 minute de mers pe jos sau 1 ora si 22 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Peșterea Zichy- Vadu Crișului.
 • Facilități recomandate: Pensiunea Roua Muntilor-Vadu Crisului
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in varstă.
 • Tururi de ghid:. info crisulrepede-sebeskoros.eu…
 • Info siguranță turistică cu risc scăzut
Peștera Zichy Vadu Crișului
Peștera Zichy Vadu Crișului

5. Traseul turistic Berekböszörmény– Lugașu de Jos-Șuncuiuș

Punctul de pornire al traseului este Berekböszörmény, este un sat în districtul Berettyóújfalu, județul Hajdú-Bihar, Ungaria, având o populație de 1.905 locuitori. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudinea 47.0650084, Longitudinea 21.6835918

Punctul sfârșit al traseului este Șuncuiuș, este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bihor, Crișana, România. Șuncuiuș este situat la poalele Munților Pădurea Craiului, pe cursul mijlociu al râului Crișul Repede. Pornind dinspre amonte, există câteva izvoare și pârâuri importante care contribuie la debitul răului. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudinea 46.9457577, Longitudinea 22.5357405.

 • Altitudinea punctului start este 95 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Șuncuiș 310 m., altitudinea la final de traseu este tot 310 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 93 km, durata estimativă este 17 ore si 15 minute de mers pe jos sau 1 ora si 37 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Peșterea Ungurului.
 • Facilități recomandate: Pensiunea Gradia Șuncuiuș
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in varstă.
 • Tururi de ghid: info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică: risc scăzut
Peșterea Ungurului Șuncuiuș
Peșterea Ungurului Șuncuiuș

6. Traseul turistic Lugașu de Sus- Ineu-Komádi

Punctul de pornire este Lugașu de Sus, un sat din comuna Lugașu de Jos, județul Bihor, Crișana, România. Coordonatele GPS sunt următoarele Latitudinea 47.078445, Lon- gitudinea 22.356890585667102.

Punctul sfârșit este Komádi. Localitatea este situată în partea estică a Ungariei, în apropierea României în județul Hajdú-Bihar. Sarkad, Biharkeresztes, Berettyóújfalu și Szeghalom sunt la aproximativ aceeași distanță de așezare (25-30 km). Râul este Crișul Repede, care rulează est-vest de-a lungul părții de sud a orașului, de aproximativ 12 kilometri lungime. Coordonatele GPS sunt următoarele Latitudine 47.0013136, Longitudine 21.488646 

 • Altitudinea punctului start este 293 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Lugașu de Sus 293 m. altitudinea la final de traseu este tot 89 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 7 km, durata estimativă este 16 ore si 33 minute de mers pe jos sau 1 oră și 43 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mare, necesită o condiție fizică foarte bună.
 • Punct de interes: Biserica Reformată din Komádi.
 • Facilități recomandate: Pensiune Restaurant Bástya
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor.
 • Tururi de ghid: info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică:.risc scăzut
Biserica Reformată din Komádi
Biserica Reformată din Komádi

7. Traseul turistic Komádi-Telechiu-Aleșd

Punctul de pornire al traseului este Komádi. Coordonatele GPS sunt următoarele Latitudine 47.0013136, Longitudine 21.488646 .

Punctul sfârșit al traseului este orașul Aleșd, este un oraș în județul Bihor, Crișana,România. Se situează în depresiunea Vad-Borod, pe Crișul Repede, la o altitudine medie de 224 m, la poalele Munților Plopiș la nord-est și la poalele Munților Pădurea Craiului la sud de oraș. Distanța față de municipiul Oradea este de 38 km. Coordonatele de GPS sunt următoarele: Latitudine 47.0596749, Longitudinea 22.3973751. 

 • Altitudinea punctului start este 89 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Aleșd 227 m.,altitudinea la final de traseu este tot 227 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 8 km, durata estimativă este 17 ore de mers pe jos sau 1 oră și 39 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică foarte bună.
 • Punct de interes: Biserica Reformată din Aleșd.
 • Facilități recomandate: Hotel Bonavilla Aleșd
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinderilor.
 • Tururi de ghid info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică:..risc scăzut
 1. Traseul turistic ÁrtándLugașu de Sus-Șuncuiuș

Punctul de pornire al traseului este Ártánd, este un sat în districtul Berettyóújfalu, județul HajdúBihar, Ungaria, având o populație de 502 locuitori. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudine 47.1237274, Longitudine 21.7598886.

Punctul sfârșit al traseului este Șuncuiuș, este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bihor, Crișana. Șuncuiuș este situat la poalele Munților Pădurea Craiului, pe cursul mijlociu al râului Crișul Repede. Pornind dinspre amonte, există câteva izvoare și pârâuri importante care contribuie la debitul răului. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudinea 46.9457577, Longitudinea 22.5357405.

 • Altitudinea punctului start este 98 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Șuncuiuș 310 m., altitudinea la final de traseu este tot 310 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 85 km, durata estimativă este 16 ore si 37 de minute de mers pe jos sau 1 oră și 30 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mare, necesită o condiție fizică foarte bună.
 • Punct de interes: Valea Mișidului.
 • Facilități recomandate: Casa Bucătarului
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in vărstă.
 • Tururi de ghid:.. info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică:.risc scăzut
Valea Mișidului-Șuncuiuș
Valea Mișidului-Șuncuiuș

 

9. Traseul turistic Komádi-Șuncuiuș

Punctul de pornire al traseului este Komádi. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudine 47.0013136, Longitudine 21.488646 .

Punctul sfârșit al traseului este Șuncuiuș,. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudinea 46.9457577, Longitudinea 22.5357405.

 • Altitudinea punctului start este 89 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Șuncuiuș 290 m. altitudine, la final de traseu este tot 290 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 111 km, durata estimativă este 20 ore de mers pe jos sau 30 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Peșterea Vântului.
 • Facilități recomandate: Hotel Perla Albastră-Șuncuiuș
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in vărstă.
 • Tururi de ghid: info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică:.risc scăzut
Peșterea Vântului- Șuncuiuș
Peșterea Vântului- Șuncuiuș
 1. Traseul turistic Urvind-Komádi

Punctul de pornire al traseului este Urvind, este un sat în comuna Lugașu de Jos din județul Bihor, Crișana, România. Coordonatele de GPS sunt următoarele: Latitudine 47.0672683, Longitudine 22.2817481.

Punctul sfârșit al traseului este Komádi. Localitatea este situată în partea estică a Ungariei,în apropierea României, în județul Hajdú-Bihar. Sarkad, Biharkeresztes, Berettyóújfalu și Szeghalom sunt la aproximativ aceeași distanță de așezare (25-30 km).  Râul este Crișul Repede, care rulează est-vest de-a lungul părții de sud a orașului, de aproximativ 12 kilometri lungime. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudine 47.0013136, Longitudine 21.488646

 • Altitudinea punctului start este 194 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Urvind 194 m. altitudinea la final de traseu este tot 89 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 76.6 km, durata estimativă este 13 ore si 55 de minute de mers pe jos sau 1 ora 26 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Turnul TV Komádi.
 • Facilități recomandate: Pensiunea Margit-Magyarhomorog
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in vărstă.
 • Tururi de ghid:. info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică: risc scăzut.
Turnul TV din Komádi
Turnul TV din Komádi

 

11. Traseul turistic Magyarhomorog – Lugașu de Jos-Aleșd

Punctul de pornire ale traseului este localitatea Magyarhomorog, este un sat în districtul Berettyóújfalu, județul HajdúBihar, Ungaria, având o populație de 1.008. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudine 47.021454, Longitudine 21.542895.

Punctul sfârșit al traseului este orașul Aleșd, este un oraș în județul Bihor, Crișana, România. Se situează în depresiunea Vad-Borod, pe Crișul Repede, la o altitudine medie de 224 m, la poalele Munților Plopiș la nord-est și la poalele Munților Pădurea Craiului la sud de oraș. Distanța față de municipiul Oradea este de 38 km. Coordonatele de GPS sunt următoarele: Latitudine 47.0596749, Longitudinea 22.3973751.

 • Altitudinea punctului start este 91 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Aleșd 227 m, altitudinea la final de traseu este 227
 • Traseul are o lungime de aproximativ 85 km, durata estimativă este 15 ore de mers pe jos sau 1 ora 27 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Ștrandul cu apa termala din Aleșd.
 • Facilități recomandate: Cazare Aleșd-Pascalis Hostel
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in vărstă.
 • Tururi de ghid:.. info crisulrepede-sebeskoros.eu.
 • Info sigurantă turistică: risc scăzut..
Ștrandul cu apă termală din Aleșd
Ștrandul cu apă termală din Aleșd

 

12. Traseul turistic Vadu Crișului-Urvind-Komádi

Punctul de pornire al traseului este comuna Vadu Crișului situată în partea de nord-vest a României, în estul județului Bihor, la contactul munților Pădurea Craiului cu Depresiunea Vadului la o distanță de 50 km de Oradea și 100 km de ClujNapoca, pe drumul european E60. Este străbătută de râul Crișul Repede. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudine 46.987126, Longitudine 22.512640995426473.

Punctul sfârșit al traseului este Komádi. Coordonatele GPS sunt următoarele: Latitudine 47.0013136, Longitudine 21.488646 .

 • Altitudinea punctului start este 313 m, altitudinea cea mai înaltă a traseului este la Vadu Crișului 313 m., altitudinea la final de traseu este 89 m.
 • Traseul are o lungime de aproximativ 90.4 km, durata estimativă este 18 ore 15 de mers pe jos sau 1 ora si 51 de minute cu mijloc de transport.
 • Flora este variată fiind întălnite atât păduri de foioase cât si conifere. Pe valea râului predomină vegetația de luncă.
 • Fauna este variată compusă din rozătoare, vidre, mistreți, căprioare.
 • Grad de dificultate a traseului este mediu, necesită o condiție fizică și experiență în orientare bună.
 • Punct de interes: Piața Eroilor 1848.
 • Facilități recomandate: Restaurant Róna Komádi
 • Acest traseu se adresează mai mult familiilor cu copii, tinerilor si persoanelor mai in vărstă.
 • Tururi de ghid: info crisulrepede-sebeskoros.eu.Info sigurantă turistică: risc scăzut.
Piața Eroilor 1848-Komádi
Piața Eroilor 1848-Komádi